yuanxiaoxilehui 元宵喜乐会2016节目单 元宵喜乐会2015 元宵晚会

适合的军营的大锅菜菜谱_百度知道baidu.com2个回答 - 提问时间: 2006年06月04日最佳答案: 西坡肘子: 1. 肘子十五磅 (Walmart Super Center 有售, 一般需买两个)。 2. 在肘子无皮的一面,用刀划十字以进味儿。 3. 糖、料酒、生抽、老抽更多关于yuanxiaoxilehui的问题购物公园现裸体雕塑

《2014湖南卫视马年元宵晚会》20140214 张亮走下男神坛_搜baidu.com[视频]时长:225分钟2014年2月14日-《2014湖南卫视马年元宵晚会》20140214张亮走下男神坛大跳广场舞EXO引全场尖叫-搜狐视频tv.sohu.com/20140215/n39-百度快照 .op_img_content{position:relative;width:538px;} #ala_img_ptline a img ,#ala_img_hoverview img{background-color: white;} 元宵喜乐会_百度图片举报图片 image.baidu.com -查看全部20,893张图片 A.setup( { 'imgUrl': 'http://imgstat.baidu.com' }); A.setup(function(){ var me = this; if(typeof(BD)!="undefined"){BD.IMG={}}else{BD={};BD.IMG={}};BD.IMG.fmdata="alop";BD.IMG.query="%E5%85%83%E5%AE%B5%E5%96%9C%E4%B9%90%E4%BC%9A";BD.IMG.boxwidth=538;BD.IMG.boxheight=105;BD.IMG.bleed=5;BD.IMG.margin=0; BD.IMG.pics = [[392,240,"http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=3210189521,2891674785&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=1&rn=1&di=60933349290&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=1700199463,2106937446&cs=3210189521,2891674785&objurl=http%3A%2F%2Fcdnweb.b5m.com%2Fweb%2Fcmsphp%2Farticle%2F201505%2Fa88663315d7e717fa71b33b1d5dd6d72.jpg&bdtype=0&simid=3135767373,3672296673&hs=0","","http://cdnweb.b5m.com/web/cmsphp/article/201505/a88663315d7e717fa71b33b1d5dd6d72.jpg","","http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=3210189521,2891674785&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","婀栧崡鍗鍏冨鍠滀箰浼 2015","894b6879ec0c04c27077fb9aae39e108", "1469970451"],[1180,400,"http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=173110037,446994419&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=2&rn=1&di=159745309680&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=1002369634,2688390402&cs=173110037,446994419&objurl=http%3A%2F%2Fi2.hunantv.com%2Fp1%2F20150225%2F1032385554C.jpg&bdtype=0&simid=4230993014,510662684&hs=0","","http://i2.hunantv.com/p1/20150225/1032385554C.jpg","","http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=173110037,446994419&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","姹傛箹鍗楀崼瑙嗗厓瀹靛枩涔愪細涓 涓浉澹 ","8eda94917157ce0019270a9f81bdb0fa", "1469970451"],[550,313,"http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=3519198581,451383053&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=3&rn=1&di=139271424160&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=1053278508,1364697622&cs=3519198581,451383053&objurl=http%3A%2F%2Fdown1.sucaitianxia.com%2Fpsd02%2Fpsd202%2Fpsds47703.jpg&bdtype=0&simid=3391822390,386334877&hs=0","","http://down1.sucaitianxia.com/psd02/psd202/psds47703.jpg","","http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=3519198581,451383053&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","鍏冨鍠滀箰浼歱sd绱犳潗","e4a44a944d06793d87c70650bba30b2d", "1469970451"],[1000,602,"http://img0.imgtn.bdimg.com/it/u=663889996,1001090282&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=4&rn=1&di=59374122500&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=1453285049,660798457&cs=663889996,1001090282&objurl=http%3A%2F%2Fimg.redocn.com%2Fshejigao%2F20140122%2F20140122_58eb5d598d9135aefe0a66pPDvWiaYY1.jpg&bdtype=0&simid=3311661794,250628520&hs=0","","http://img.redocn.com/shejigao/20140122/20140122_58eb5d598d9135aefe0a66pPDvWiaYY1.jpg","","http://img0.imgtn.bdimg.com/it/u=663889996,1001090282&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","椹勾鍓焊鍏冨鍠滀箰浼氳儗鏅礌鏉 ","fbbb367b30d5583ae406781f77770752", "1469970451"],[600,338,"http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=2510831537,874991207&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=5&rn=1&di=49096801050&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=1344638339,1733611222&cs=2510831537,874991207&objurl=http%3A%2F%2Fww.yjbys.com%2Fuploads%2Fallimg%2F160218%2F1A30I429-0.jpg&bdtype=0&simid=0,0&hs=0","","http://ww.yjbys.com/uploads/allimg/160218/1A30I429-0.jpg","","http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=2510831537,874991207&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","2016婀栧崡鍗鍏冨鍠滀箰浼氭挱鍑烘椂闂 ","1a028b4a0d0bda5923773ed6abc759a3", "1469970451"],[1000,602,"http://img0.imgtn.bdimg.com/it/u=778838987,2413997341&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=6&rn=1&di=203026582220&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=33687181,3264730565&cs=778838987,2413997341&objurl=http%3A%2F%2Fimg.redocn.com%2Fshejigao%2F20140210%2F20140210_20c916b2c968433c9831Mo9x31wQ4slh.jpg&bdtype=0&simid=4270130314,716490527&hs=0","","http://img.redocn.com/shejigao/20140210/20140210_20c916b2c968433c9831Mo9x31wQ4slh.jpg","","http://img0.imgtn.bdimg.com/it/u=778838987,2413997341&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","2014鍓焊鍏冨鍠滀箰浼氳儗鏅璁 ","0278988587556ad140115e14bd5cc086", "1469970451"],[800,533,"http://img0.imgtn.bdimg.com/it/u=3936805600,3471823344&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=7&rn=1&di=57625470100&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=2187374155,3708797998&cs=3936805600,3471823344&objurl=http%3A%2F%2Fimg2.liaoing.com%2F2014%2F02%2F15%2Fnews%2F20140215_s5nb5nwbVB4XHIbk.jpg&bdtype=0&simid=96884027,826557962&hs=0","","http://img2.liaoing.com/2014/02/15/news/20140215_s5nb5nwbVB4XHIbk.jpg","","http://img0.imgtn.bdimg.com/it/u=3936805600,3471823344&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","2014婀栧崡鍗鍏冨鍠滀箰浼氳棰戠洿鎾湪绾胯鐪 ","cc7491df53c30bd77306b1478bfe662c", "1469970451"],[1500,919,"http://img5.imgtn.bdimg.com/it/u=1971968129,1217902122&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=8&rn=1&di=53088290750&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=3942413534,3702066379&cs=1971968129,1217902122&objurl=http%3A%2F%2Fxm.loupan.com%2Fupfile%2Fimage%2F20150306%2F20150306172024_74968.jpg&bdtype=0&simid=4242937156,690497014&hs=0","","http://xm.loupan.com/upfile/image/20150306/20150306172024_74968.jpg","","http://img5.imgtn.bdimg.com/it/u=1971968129,1217902122&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","2015鍏冨鍠滀箰浼 ","e660aac2212fcfc16429152222f9ce3d", "1469970451"],[550,331,"http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=2759628094,855375870&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=9&rn=1&di=81828265750&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=258846175,149226896&cs=2759628094,855375870&objurl=http%3A%2F%2Fimage.bitauto.com%2Fdealer%2Fnews%2F100073171%2Fd8b48022-ff85-4ec9-b72d-b22dfd8cd849.png&bdtype=0&simid=0,0&hs=0","","http://image.bitauto.com/dealer/news/100073171/d8b48022-ff85-4ec9-b72d-b22dfd8cd849.png","","http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=2759628094,855375870&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","銆愬厓瀹靛枩涔愪細 鏋楄偗鏉ョ浉鑱 ","e5cf94d01d58ae622d9962045785fc9c", "1469970451"],[550,278,"http://img3.imgtn.bdimg.com/it/u=635980858,77501369&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=10&rn=1&di=6386588670&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=2675142969,1924538406&cs=635980858,77501369&objurl=http%3A%2F%2Fimage.bitauto.com%2Fdealer%2Fnews%2F1601026%2F84ef54fc-686b-4446-82c9-c877dd5f8ab3.jpg&bdtype=0&simid=0,0&hs=0","","http://image.bitauto.com/dealer/news/1601026/84ef54fc-686b-4446-82c9-c877dd5f8ab3.jpg","","http://img3.imgtn.bdimg.com/it/u=635980858,77501369&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","銆愬悎楠忓簵鍏冨鍠滀箰浼 閭 鎮ㄥ悆鍠濈帺涔 ","08ab191120eca24a1e803827ca7eec17", "1469970451"],[1024,512,"http://img1.imgtn.bdimg.com/it/u=3099275474,3134798847&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=11&rn=1&di=198254190530&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=2406202430,1658710914&cs=3099275474,3134798847&objurl=http%3A%2F%2Fpic61.nipic.com%2Ffile%2F20150303%2F10270414_162109210042_2.jpg&bdtype=0&simid=4192494892,728670489&hs=0","","http://pic61.nipic.com/file/20150303/10270414_162109210042_2.jpg","","http://img1.imgtn.bdimg.com/it/u=3099275474,3134798847&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","鍏冨鍠滀箰浼氳璁″浘__娴锋姤璁捐","36dc7b90cadc09df8591953dd6a70ec6", "1469970451"],[502,330,"http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=369866314,1011556800&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=12&rn=1&di=55085853460&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=1795349589,156377950&cs=369866314,1011556800&objurl=http%3A%2F%2Fimg1.gtimg.com%2Fqd_house%2Fpics%2Fhv1%2F36%2F154%2F145%2F9467931.jpg&bdtype=0&simid=0,0&hs=0","","http://img1.gtimg.com/qd_house/pics/hv1/36/154/145/9467931.jpg","","http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=369866314,1011556800&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","鍏冨鍠滀箰浼 娆㈣仛鍦ㄥ奖閮 ","a97a93812a9a2ae5adda469c5f05e40d", "1469970451"],[1024,215,"http://img2.imgtn.bdimg.com/it/u=2304562604,1369000788&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=13&rn=1&di=258852000&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=276132273,74675622&cs=2304562604,1369000788&objurl=http%3A%2F%2Fpic36.nipic.com%2F20131225%2F15311440_110125321000_2.jpg&bdtype=0&simid=3578348668,369520331&hs=0","","http://pic36.nipic.com/20131225/15311440_110125321000_2.jpg","","http://img2.imgtn.bdimg.com/it/u=2304562604,1369000788&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","鍏冨鍠滀箰浼氱煝閲忓浘__骞垮憡璁捐","775ce267f3b51216a33f024e3b4120d4", "1469970451"],[550,345,"http://img3.imgtn.bdimg.com/it/u=2647029710,3744371729&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=14&rn=1&di=178915684200&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=4032219717,1095873871&cs=2647029710,3744371729&objurl=http%3A%2F%2Fwww.hinews.cn%2Fpic%2F0%2F14%2F08%2F67%2F14086748_887297.jpg&bdtype=0&simid=87093294,769076702&hs=0","","http://www.hinews.cn/pic/0/14/08/67/14086748_887297.jpg","","http://img3.imgtn.bdimg.com/it/u=2647029710,3744371729&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","婀栧崡鍗2013鍏冨鍠滀箰浼 ","16b2ddbdca6c575044764318c68a4ff1", "1469970451"],[600,320,"http://img0.imgtn.bdimg.com/it/u=4252290714,1298177284&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=15&rn=1&di=145274471210&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=2904162542,3011968973&cs=4252290714,1298177284&objurl=http%3A%2F%2Fpic52.huitu.com%2Fres%2F20160217%2F134331_20160217095431722600_1.jpg&bdtype=0&simid=0,0&hs=0","","http://pic52.huitu.com/res/20160217/134331_20160217095431722600_1.jpg","","http://img0.imgtn.bdimg.com/it/u=4252290714,1298177284&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","鍏冨鍠滀箰浼氭捣鎶ヨ璁 ,鍏冨鑺 ","fe7e92626e3a530be7bcace08228f208", "1469970451"],[550,278,"http://img3.imgtn.bdimg.com/it/u=2630885896,1762100703&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=16&rn=1&di=61881723530&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=2346560338,2225590251&cs=2630885896,1762100703&objurl=http%3A%2F%2Fimage.bitauto.com%2Fdealer%2Fnews%2F100073537%2F93e65dc1-4409-402f-9ee6-93bb589311f6.jpg&bdtype=0&simid=0,0&hs=0","","http://image.bitauto.com/dealer/news/100073537/93e65dc1-4409-402f-9ee6-93bb589311f6.jpg","","http://img3.imgtn.bdimg.com/it/u=2630885896,1762100703&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","銆愬厓瀹靛枩涔愪細,鐟炴旦椋庤鍏ㄧ郴闂逛匠鑺 ","a7c2749ac9963e7416b09122ea05ef97", "1469970451"],[407,375,"http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=1529170674,2044330060&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=17&rn=1&di=2880777900&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=3373945236,838639599&cs=1529170674,2044330060&objurl=http%3A%2F%2Fpic.92to.com%2Flian%2F201602%2F15%2F9d034aa2fffafd44a05f5a3487ffedce.png&bdtype=0&simid=0,0&hs=0","","http://pic.92to.com/lian/201602/15/9d034aa2fffafd44a05f5a3487ffedce.png","","http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u=1529170674,2044330060&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","2016婀栧崡鍗鍏冨鍠滀箰浼氭槑鏄熷槈瀹惧悕鍗 ","a234ad92ff45852bbb040120ae9a6a1f", "1469970451"],[600,390,"http://img2.imgtn.bdimg.com/it/u=1751960301,1098524477&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=18&rn=1&di=186091350830&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=1344295550,1237551404&cs=1751960301,1098524477&objurl=http%3A%2F%2Fdealer2.autoimg.cn%2Fdealerdfs%2Fg22%2FM07%2F5B%2F3A%2F620x0_1_q87_autohomedealer__wKgFVlbCw0mAcL6-AACUVzMxQOM970.jpg&bdtype=0&simid=0,0&hs=0","","http://dealer2.autoimg.cn/dealerdfs/g22/M07/5B/3A/620x0_1_q87_autohomedealer__wKgFVlbCw0mAcL6-AACUVzMxQOM970.jpg","","http://img2.imgtn.bdimg.com/it/u=1751960301,1098524477&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","鍏冩嘲鍏冨鍠滀箰浼氱瓑鎮ㄦ潵闂 !","c329de0dc53686d396d60a088d85b353", "1469970451"],[600,400,"http://img1.imgtn.bdimg.com/it/u=3475752669,3314287922&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=19&rn=1&di=163480304790&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=4268233028,3943258158&cs=3475752669,3314287922&objurl=http%3A%2F%2Fwww.hinews.cn%2Fpic%2F003%2F002%2F952%2F00300295295_dce0bce0.jpg&bdtype=0&simid=0,0&hs=0","","http://www.hinews.cn/pic/003/002/952/00300295295_dce0bce0.jpg","","http://img1.imgtn.bdimg.com/it/u=3475752669,3314287922&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","鏉ㄩ挵鑾瑰紶鍚煹鍏冨鍠滀箰浼氱敎缇庡悎鍞 ","dc835443c966cfa117c62c45c21462ff", "1469970451"],[1000,579,"http://img5.imgtn.bdimg.com/it/u=847187444,1969289781&fm=116&gp=0.jpg","http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&ie=gbk&pn=20&rn=1&di=101665941630&ln=30&word=%D4%AA%CF%FC%CF%B2%C0%D6%BB%E1&os=2408818876,1500151669&cs=847187444,1969289781&objurl=http%3A%2F%2Fimg.redocn.com%2Fshejigao%2F20140121%2F20140121_22ba2dcd4bb06cb06e194jnLymUzBl8h.jpg&bdtype=0&simid=3340171637,179689508&hs=0","","http://img.redocn.com/shejigao/20140121/20140121_22ba2dcd4bb06cb06e194jnLymUzBl8h.jpg","","http://img5.imgtn.bdimg.com/it/u=847187444,1969289781&fm=116&gp=0.jpg","","","","1970-01-01 08:00","2014椹勾鍏冨鍠滀箰浼氳儗鏅璁 ","138278b8ce34b50735be06dd4a218281", "1469970451"]]; BD.IMG.err = function(obj){ obj.style.display ="none"; obj.parentNode.style.display ="none"; }; BD.IMG.disabledInput = []; BD.IMG.actions = { ini : function(){ var titleHtml = "举报图片"; document.getElementById("ala_img_report").innerHTML = titleHtml; BD.IMG.hideReportDiv(); return false; }, showReport : function(){ var titleHtml = "请举报图片-取消 document.getElementById("ala_img_report").innerHTML = titleHtml; BD.IMG.showReportDiv(); return false; }, reportPic : function (f,u,di,q,_this){ _this.value="已报"; _this.disabled = true; BD.IMG.disabledInput.push(di); var matches = document.cookie.match(/BAIDUID=([^;]+)/); var cookie = ""; if(matches !=null){ cookie = "&uid="+matches[1]; } var img = new Image(); img.src = me.data.imgUrl + "/4.gif?p=18&fr=ala&hostfr=imgstat&u="+u+"&f="+f+"&di="+di+"&q="+q+cookie+"&"+new Date()*Math.random(); this.hideReport(); }, hideReport : function(){ var picNum = (document.getElementById("ala_img_pics").getElementsByTagName("a").length-1)/2; var continueHtml = "感谢您的举报-继续举报"; var endHtml = "感谢您的举报"; var reportLength = BD.IMG.disabledInput.length; if(reportLength0){ document.getElementById("ala_img_report").innerHTML = continueHtml; }else if(reportLength ==0){ this.ini(); }else{ document.getElementById("ala_img_report").innerHTML = endHtml; } BD.IMG.hideReportDiv(); return false; } }; BD.IMG.showReportDiv = function(){ var reportdivs = document.getElementById("ala_img_pics").getElementsByTagName("input"); for(var i=0;i totalwidth){ var lack = boxwidth - totalwidth; var last = pics.length - 1; var scale = (pics[last][0]+lack)/pics[last][0]; pics[last][0] = pics[last][0]+lack; pics[last][1] = Math.round(pics[last][1]*scale); }; }; //计算实际显示宽高 var calculate = function(){ var totalwidth = 0; var totalshowwidth = 0; //计算剪裁值 for(var i=0;i= boxwidth){ //最后一张图片不计算间距 totalwidth = totalwidth - margin; var cut = Math.ceil((totalwidth - boxwidth) / (i + 1)); var paddingleft = Math.round(cut/2); var paddingtop = 0; //检查是否超出裁剪界限 if(paddingleft i + 1){widthfixnum = i + 1}; //只有出现裁剪情况的时候才修正 if(paddingleft > 0){ for(var f=0;f 1 ? d[1].split(/[^\d]/) : [0, 0, 0], d0 = d[0].split(/[^\d]/); return new Date(d0[0] - 0, d0[1] - 1, d0[2] - 0, d1[0] - 0, d1[1] - 0, d1[2] - 0); } else { return new Date(source); } } return new Date(); }; var timeCalculate= function(time){ var str; if(time "; rsv_dit_count += 1; }else{ box.innerHTML = box.innerHTML + ""; } }; if(BD.IMG.complex){ BD.IMG.picts=[]; BD.IMG.picbs=[]; BD.IMG.imagets = []; BD.IMG.imagebs = []; BD.IMG.boxtheight = BD.IMG.boxheight; BD.IMG.boxbheight = BD.IMG.boxheight; for(var b=1;b 98/BD.IMG.boxheight){ $leftimg.css({"height": BD.IMG.boxheight, "width":"auto"}); } } } }; //发送一次统计 if (rsv_dit_count > 0) { c({fm:'inlo',rsv_dit: rsv_dit_count}); } //清除预设高度 document.getElementById("ala_img_pics").style.height = ""; if(BD.IMG.base64Exp && bds.base64){ //设置base64左侧dom准备就绪,可以回填。 bds.base64.setDomLoad("left"); } //性能统计代码 $.each($('#ala_img_results').find('img'),function(i,imgDom){bds.se.mon.load(imgDom,'left');}); //鼠标悬停逻辑 bds.ready(function(){ A.use('jquery', function(){ var $ = A.ui.jquery; var $container = $("#ala_img_results"); var $con = $("#ala_img_pics"); var $imgs = $con.find("a"); var $vb = $("#ala_img_hoverview"); //title元素 var $tltle = $('#ala_img_title'); //查看更多元素 var $desc = $('#ala_img_desc'); var $alink,$img,dclick,dhref,ol,ot,w,h,rw,rh,scale,nw,nh; $imgs.bind("mouseenter",function(){ if(!BD.IMG.reporting){ $(this).css("cursor","default"); showViewBox(this); preloadImg(this); } }); $vb.bind("mouseleave",function(){ hideViewBox(); }); $container.bind("mouseleave",function(){ hideViewBox(); }); // 点击title $tltle.bind("click", function(e){ clickJumpResult (e); }); // 点击查看更多 $desc.bind("click", function(e){ clickJumpResult (e); }); // 跳转图搜结果页并且设置refer值 function clickJumpResult (e) { e.stopImmediatePropagation(); var target = $(e.target); var href = target.attr('data-href') + '&ctd=' + new Date().getTime() + '^0_' + $(window).width() + 'X' + $(window).height(); target.attr('href', href); } function showViewBox(alink){ $alink = $(alink); $vb.html($alink.html()).css({"left":ol+"px","top":ot+"px"}).show(); $img = $vb.find("img"); dclick = $alink.attr("data-click"); dhref = $alink.attr("href"); ol = alink.offsetLeft; ot = alink.offsetTop; w = $alink.width(); h = $alink.height(); rw = $alink.find("img").width(); rh = $alink.find("img").height(); scale = 0.1; nw = w + w*scale*2; nh = h + h*scale*2; //放大的高度不宜过高 if(scale*h > 10){ scale = 10/h; nh = h + h*0.2; nw = w + w*scale*2; } $img.stop().animate({ width : rw + rw*scale*2 + "px", height : rh + rh*scale*2 + "px" },100); $vb.stop().attr({"data-click":dclick,"href":dhref}).css({ display : "block", left : ol, top : ot, width : w + "px", height : h + "px" }).animate({ left : ol - w*scale, top : ot - h*scale, width : w + w*scale*2 + "px", height : h + h*scale*2 + "px" },100); $vb.click(function (e) { e.stopImmediatePropagation(); var target = $(e.target).parent(); var dataIsLoaded = $alink.attr('data-isloaded') === 'true' ? 1 : 0; var href = target.attr('href') + '&timg=' + encodeURIComponent($alink.attr('data-timgUrl')) + '&ctd=' + new Date().getTime() + '^' + dataIsLoaded + '_' + $(window).width() + 'X' + $(window).height() + '%1'; target.attr('href', href); }); }; function hideViewBox(){ if($img && $vb){ $img.stop().animate({ width : rw + "px", height : rh + "px" },100).css("cursor","pointer"); $vb.stop().animate({ left : ol, top : ot, width : w + "px", height : h + "px" },100).hide(); } }; function preloadImg (dom) { var imgUrl = dom.getAttribute('data-objurl'); var imgDi = dom.getAttribute('data-di'); var imgSec = dom.getAttribute('data-sec'); var isHttps = window.location.protocol === 'https:' ? true : false; var timgUrlHeader = isHttps ? 'https://ss0.bdstatic.com/94oJfD_bAAcT8t7mm9GUKT-xh_' : 'http://a.cphotos.bdimg.com'; var timgUrl = timgUrlHeader + '/timg?image&quality=100&size=b' + '4000_4000' + '&sec=' + imgSec + '&di=' + imgDi + '&src=' + imgUrl; var img = new Image(); $(img).bind('load', function () { if(this.width 元宵喜乐会_百度百科 湖南卫视2016年元宵喜乐会2月22日晚19:30现场直播,网络播出:芒果TV,互动冠名:牙牙关注APP。2016湖南卫视元宵喜乐会嘉宾名单:徐佳莹、金泫雅、林更新、允儿、张惠妹、TFBOY 简介 RAP小子 丑女相亲 四大pk 四大看点 2010喜乐会 更多 baike.baidu.com/ - 为您推荐: 元宵喜乐会2013 元宵喜乐会 hdtv 湖南元宵喜乐会2016金泫雅 元宵喜乐会吧_百度贴吧 .op-tieba-general-mainpic{width:75px;margin-right:17px;float:left;} .op-tieba-general-main-con{width:259px;float:left;} .op-tieba-general-main-col{width:443px;} .op-tieba-general-leftimg-main{width:351px;} 湖南卫视元宵喜乐会 关注用户:1159人累计发贴:2万 喜闻乐见喜乐人物喜乐生活喜乐娱评喜乐通告 2015年湖南-元宵喜乐会直播-在线看精 点击:6138 回复:23 【视频】春暖人间 - 湖南卫视2008元宵喜乐会精 点击:1601 回复:6 【元宵喜乐会】李宗瑞带奶牛 点击:31761 回复:119 查看更多元宵喜乐会吧的内容 tieba.baidu.com/元宵喜乐会?fr=ala0 A.setup({ membernum:'1159', postnum:'15282', mthread1clicknum:'6138', mthread2clicknum:'1601', mthread3clicknum:'31761', mthread1replaynumber:'23', mthread2replaynumber:'6', mthread3replaynumber:'119' }); 湖南卫视元宵晚会【更新至20160222期】_超清…百度视频 .op_singlevideo_a img{overflow:hidden;} 20160222:【最新】2016湖南卫视元宵喜乐会_湖南卫视元宵晚会; 20150305:2015年湖南卫视元宵喜乐会_湖南卫视元宵晚会; 20140214:张亮走下男神坛大跳广场舞 EXO引全场尖叫_湖南卫视元宵晚会 v.baidu.com/ - 求:春宵情歌罗马注音!!!_百度知道2个回答 - 最新回答: 2008年03月22日 - 12人觉得有用问题描述: 就是魔卡少女樱香港的那个最佳答案: haru yo amaki haru oboro ni awaku toiki kemuru koi yo kanashi koi yo kono mune ni tomose yo kurenai mado ni RANTAN yurete koyoi kimi 更多关于yuanxiaoxilehui的问题

几月几号?元宵节晚会节目单是什么?14年元宵喜乐会视_百度知道baidu.com4个回答 - 提问时间: 2014年01月17日最佳答案: 既然是情人节 那肯定是2月14号了 节目单现在肯定还没出来 节目应该有了 但是最终顺序和要哪个节目 不要哪个还没最后决定更多关于yuanxiaoxilehui的问题梦精记ed2k

2016湖南卫视元宵喜乐会_高清视频在线观看_芒果TVbaidu.com2016湖南卫视元宵喜乐会大咖云集吸炸眼球。芒果TV2月22日(农历正月十五)19:30全平台多机位直播,猜灯谜发弹幕嗨不停、还有独家追星专属通道,打造全新的元宵盛宴!喻旭 电商

yuanxiaoxilehui